Köpvillkor

Följande köpvillkor gäller för Desiderium AB:s tjänst ”Min egen vilja”. Köpvillkoren är giltiga från och med 2014-12-31.

1. Beställning 
Bindande köpeavtal uppkommer när Desiderium AB har registrerat kundens beställning. Kundens beställning anses registrerad den dag då kund skapat sitt konto (sin profil). För mer information kring ångerrätt och reklamation, se punkt 9 och 10 nedan.

2. Avtalstid 
Desiderium AB tillhandahåller tjänsten ”Min egen vilja” som en abonne-
mangstjänst.

Abonnemangsavtalet löper, baserat på kundens val, på 1, 3, 6 eller 12 månader från den dag som Desiderium AB registrerat kundens beställning (kunden skapat sin profil). Abonnemangsavtalet förlängs automatiskt med den av kunden valda perioden om inte avtalet sägs upp (se punkt 5). Kunden kan genom att kontakta Desiderium AB:s kundtjänst ändra sin abonnemangs-
period för avtalet.

När ett avtal förlängs tillämpas Desiderium AB :s vid var tid gällande villkor och priser.

3. Priser 
Gällande pris är det pris som vid beställningstillfället anges i beställnings-
formuläret. Priser anges alltid inklusive gällande mervärdesskatt (25%).

4. Betalningsvillkor 
Betalning kan ske omgående med betal-/kreditkort, mot faktura (med betal-
ningsvillkor 14 dagar netto) eller via autogiro. Eventuell dröjsmålsränta vid försenad betalning debiteras i enlighet med räntelagen. Påminnelseavgift debiteras med 60 kr.

Faktura som betalningssätt kan enbart väljas för 1-års abonnemang. Faktureringsavgift tillkommer med 19 kr.

Desiderium AB har rätt att häva köpet/abonnemanget om betalning inte erläggs.

5. Uppsägningstid 
Desiderium AB:s abonnemangsavtal ska sägas upp 20 dagar före avtalstidens utgång. Om en uppsägning inte inkommit 20 dagar innan avtalstidens utgång förlängs avtalet automatiskt med ytterligare en avtalsperiod. Uppsägning av abonnemang skall ske skriftligt.

6. Kunduppgifter 
Desiderium AB behandlar kundens uppgifter i enlighet med personuppgifts-
lagen (PUL).

Kunden anger i sin profil sina personuppgifter. I samband med registrering och beställning godkänner kunden att Desiderium AB lagrar och använder kund-
ens uppgifter i vår verksamhet för att fullfölja avtalet. Kunden har enligt Personuppgiftslagen rätt att få den information som vi har registrerat om kunden. Om den är felaktig, ofullständig eller irrelevant kan kunden begära att informationen ska rättas eller tas bort, kontakta kundtjänst.

7. Allmänna villkor
Vid köp av abonnemangstjänst måste kunden, utöver dessa köpvillkor, godkänna Desiderium AB:s allmänna villkor.

8. Leveransvillkor
Kund tillsänds i normala fall användaruppgifter till tjänsten per automatik omgående efter registrering. Om användaruppgifter ej levererats inom 5 arbetsdagar, kontakta kundtjänst.

9. Ångerrätt Kunden har rätt att häva köpet genom att meddela Desiderium AB inom fjorton (14) dagar efter det att ett bindande köpeavtal uppkommit i enlighet med punkt 1.

Åberopande av ångerrätt skall ske skriftligt. I kundens meddelande måste det klart framgå att kunden ångrar sig. Desiderium AB återbetalar erlagt belopp till kunden snarast eller senast inom 30 dagar från den dag då meddelandet mottogs.

10. Reklamation
Om kunden anser att tjänsten avviker från kundens förväntningar, vad som framgår av information kring tjänsten, eller på annat sätt anser att tjänsten är att betrakta som felaktig ska kunden omgående göra en reklamation till Desiderium AB .

11. Ansvarsbegränsning
Desiderium AB har inget ansvar för produktionsbortfall, utebliven vinst eller annan direkt eller indirekt förlust med anledning av felaktigheter eller brister i våra tjänster.