Personuppgifter

Alla personuppgifter som Användaren lämnar till Min egen vilja vid nyttjandet av Tjänsten behandlas i enlighet med personuppgiftslagen (”PUL”).

Personuppgifterna kommer att behandlas för att administrera Tjänsten samt Avtalets fullgörande. Härutöver kan personuppgifter komma att behandlas för statistik- och marknadsföringsändamål samt för affärsutveckling.

Användaren samtycker till denna användning genom att lämna sina uppgifter.

Min egen vilja är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som behandlas. Min egen vilja är skyldig att kostnadsfritt efter att en Användares skriftliga begäran en gång per kalenderår lämna ut information om vilka personuppgifter som behandlas om Användaren. Min egen vilja är även skyldig att på Användares begäran rätta, blockera eller radera uppgifter som inte behandlats i enlighet med Personuppgiftslagen (1998:204).